Denna post ingår i avslutad Omvärldsanalys/projekt med fokus på framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin (december 2017 – maj 2018). Färdigt lokalprogram finns här.

Vid workshopen den 6 februari började vi med att blicka bakåt mot de senaste 20 åren. Vi anlade ett brett perspektiv på samhällsutvecklingen och beskrev med gemensamma krafter de övergripande skiften och förändringar som under de senaste 20 åren haft en påverkan på akademin. Därefter fortsatte vi till att titta på hur detta påverkat utbildningens innehåll och genomförande samt, tillsist, även utbildningslokalerna.

Totalt identifierades ett 80-tal skiften som drivit förändring av utbildningen. 20 förändringar i utbildningens innehåll/mål och 34 förändringar i utbildningens genomförande.

Vad är det då som har hänt?

Ett sätt, bland många, att gruppera de här förändringarna är att dela in dem i fem kategorier/fält enligt nedan:

Jag tänker inte gå in på alla ovanstående punkter (se hela sammanställningen här) utan kort lyfta fram två områden som haft stor betydelse.

Studentgruppens ändrade karaktär och sammansättning

En stor förändring för alla som planerar, bedriver och administrerar högre utbildning har varit studentgruppens ändrade karaktär och sammansättning:

 • Växande antal studenter – större grupper och fler som ska igenom utbildningen, till följd av växande befolkning och en fortsatt akademisering av vårdens yrken.
 • Allt fler studenter med sämre / annorlunda förkunskaper som måste mötas på en mer grundläggande nivå.
 • Fler olika språk och kulturer. Studentgruppen blev – i likhet med samhället i stort – mer mångkulturell.
 • Nya studentgrupper har delvis andra mål med utbildningarna. I apoteksavregleringens spår fick Apotekarprogrammet nya grupper av studenter som vill bli egna företagare inom apotekssektorn.

Hur hanterade akademin dessa förändringar i studentgruppens sammansättning, värderingar och beteenden?

 • Ett skifte i synsätt från ”undervisning” till ”lärande” – skiftet behöver dock på inget sätt fullständigt och behöver fortsätta.
 • En mer studentcentrerad utbildning, som i högre grad möter studenter utifrån dessas olika förutsättningar.
 • Peer Learning och studentaktiverande pedagogiker växer.
 • Studenter interagerar mer med varandra och arbetar mer tillsammans.

Också målsättningarna och innehållet för studierna förändrades. Färdigheter som fick ökad betydelse under perioden var:

Digitalisering förändrade arbetsformer

 • Digitaliseringen svepte genom alla sektorer och lämnade varken akademin eller vården opåverkad. Tvärtom – förändringarna var omvälvande. De stora skiftena till nya digitala och onlinebaserade former för undervisning, examination, nya metoder för diagnos och behandling kom först mot slutet av 20-årsperioden. I början av perioden hölls presentationer med OH-apparat. Mot slutet av 20-årsperioden började flippade pedagogiker användas: föreläsningar filmades i förväg med enkla medel och distribuerades till studenter innan lektionen.
 • Digitaliseringen har bidragit till ett större internationellt utbud av mer distans- och onlineundervisning och framväxten av MOOCs. Detta har dock inte ännu fått någon stor påverkan på studentrekryteringen eller utbildningsinnehållet.
 • Studenters beteenden och förväntningar har förändrats till följd av digitaliseringen. Studenter kommer inte på föreläsningar i samma utsträckning och förväntar sig att få information i sin mobil. Egen dator har blivit ett självklart arbetsredskap. Mot slutet av 20 årsperioden möter utbildningarna den första kullen av Diginatives – en generation helt och hållet uppvuxen med nätet och sociala medier ständigt närvarande i livet.
 • Framväxten av tillgängliga databaser online (PubMed) och Open Access Journals har kraftig ökat tillgången till relevanta forskningsreferenser och lett till en explosiv tillväxt av både kunskaper och information.

Vad hände med utbildningsmiljön?

Utbildningsmiljön tycks inte ha genomgått samma omfattande förändringar som beskrevs för samhället i stort. Och det är kanske inte så förvånande – fysiska miljöer har en helt annan tröghet än politik, värderingar, teknik. De huvudsakliga förändringar som deltagarna på workshopen kunde påminna sig gällde:

 • Installation av Wifi samt av projektorer i alla klassrum
 • Hälsovetarbacken har tillkommit
 • Fler grupprum
 • Digitalt bokningssystem – är dock inte tillräckligt flexibelt
 • Experiment med ALC-salar
 • Mjukare stolar

Nu, vidare till framtiden!
Sammanställning WS 1 & WS