Här samlar vi genomförda och pågående initiativ och närbesläktade projekt inom fältet lärmiljöer och utbildningslokaler i Sverige.

 

Det pedagogiska språnget (Linköpings Universitet)

Linköpings Universitet initierade hösten 2012 satsningen det Pedagogiska Språnget (icke att förväxla med detta) med syftet att ta ett samlat grepp om utveckling av utbildningens kvalitet, omfattande pedagogik, teknik och utbildningsmiljöer i ett och samma sammanhang. Rapporter från projektet finns samlad här, av särskilt intresse för vår del kan vara denna enkät om hur en bra läromiljö ser ut och dessa två fördjupningar kring digitaliseringens effekter.

 

Framtidens lärandemiljöer (Karolinska Institutet)

Projektet Framtidens lärandemiljöer (2011-2018 bygger på pedagogisk forskning och har som mål att lärandemiljöerna på Karolinska Institutets campus, tillsammans med de kliniska miljöer där undervisning sker, ska ge de bästa förutsättningarna för utbildning av högsta kvalitet. Det övergripande syftet är att ”skapa rum för ett aktivt lärande”. Hittills har över femtio miljöer gjorts om inom projektet, varav två tredjedelar på campus Solna och en tredjedel på campus Flemingsberg. I Solna har bland annat Berzelius­laboratoriet fått nya grupprum och studieplatser, och många av de bokningsbara lärosalarna är ombyggda. Mer information här, här och här. Projektet har identifierat och utgår från tre principer för att guida om- och nybyggnad av fysisk lärandemiljö, härledda från forskningen om lärande i högre utbildning och utbildningar i hälso- och sjukvården. De fysiska lärandemiljön ska främja:

 • Dialog (mellan lärare och studenter såväl som mellan studenter på lärosalsnivå)
 • Visualisering av studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter
 • ”Peer-to-peer learning” och samarbete mellan studenter
 •  

  Framtidens lärandemiljöer (SUHF)

  Mot bakgrund av de stora behoven av att uppdatera lärandemiljöer vid unviersitet och högskolor i hela landet beslutade Sveriges Universitets och Högskoleförbund, SUHF 2014 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att ge en bild av möjliga scenarier för framtidens lärandemiljöer. Projektet har 2016 sammanfattat sina iaktagelser och rekommendationer i en omfattande rapport riktad till hela högskolesektorn.

   

  Framtidens lärandemiljöer vid Stockholms Universitet

  Rektor vid Stockholms Universitet tillsatte i april 2014 en arbetsgrupp som skulle utarbeta förslag på hur Stockholms universitet ska utveckla sina fysiska och virtuella lärandemiljöer och hur detta är relaterat till flexibelt lärande, vad gäller flexibel lokalplanering, teknikstött lärande samt lärarnas kompetensutveckling. Arbetsgruppens slutrapport och rekommendationer (2015) finns tillgänglig här.

   

  Rum för Lärande (Akademiska Hus m fl)

  Akademiska Hus har tagit initativ till och koordinerar nätverket Rum för Lärande som är ett forum för att mötas och diskutera kring framtidens pedagogiska rum. Syftet är att följa och informera om utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. Nätverket är sprunget ur ett symposium arrangerat 2014 på samma tema, som finns dokumenterat i sin helhet här.

   

  Pedgogiska lärmiljöer och kreativa forskningsmiljöer (Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet)

  En arbetsgrupp vid Samhällsvetenskapliga fakulteten utredde under 2015 frågan om lämplig planering och utformning av nya lär- och arbetsmiljöer. Arbetsgruppen tillsattes av flera skäl. Ökat antal anställda. Att studenterna vistas mer än tidigare i universitetsmiljön och behöver tillgång till fler studieplatser. Samt framväxten av nya pedagogiska metoder. Slutrapporten från arbetsgruppen innehåller förutom gruppens rekommendationer också omvärldsutblickar. Rapporten kan läsas här.